Polityka prywatności - Hire Service Solutions

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka opisuje, jakie dane osobowe zbieramy oraz w jaki sposób są one przetwarzane. W niniejszym dokumencie opisujemy zasady jakie stosujemy w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o swoich użytkownikach – Państwa danych osobowych.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej politykaprywatnosci@hsswork.pl

Stosowane definicje

Na potrzeby niniejszej polityki poniżej ustalono znaczenie poniższych wyrażeń:

 1. Administrator danych osobowych – spółka HSS Work Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy pod numerem 0000805288, REGON: 384439511, NIP: 727-283-89-56.
 2. Partner – podmiot świadczący usługi na rzecz administratora.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat oraz która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
 4. Witryna, Witryna internetowa, Serwis lub Serwis internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Administratora umożliwiająca zapoznanie się z udostępnionymi informacjami oraz komunikację z Administratorem.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych użytkownika naszej witryny („Użytkownik”)?

Prywatność Użytkowników ma dla nas ogromne znaczenie. Sporządzając niniejszą politykę, chcieliśmy przedstawić sposób, w jaki przetwarzamy dane osobowe Użytkowników w momencie, gdy wchodzą do naszej witryny, korzystają z niej oraz kiedy przesyłamy do nich newslettery, wiadomości SMS, przesyłki pocztowe, informacje oraz inne komunikaty marketingowe.

Podczas odwiedzin w naszej witrynie www.hsswork.pl

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz chęci skorzystania ze swoich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych zapraszamy do kontaktu z nami – najłatwiej skontaktować się z nami, pisząc e-mail na adres: politykaprywatnosci@hsswork.pl

Nasz adres korespondencyjny:

HSS WORK
Ul. Piotrkowska 270
90-361 Łódź

Więcej informacji tutaj:

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkowników?

Podsumowując, możemy powiedzieć, że przetwarzamy dane osobowe Użytkowników do następujących celów:

 • wysyłanie materiałów marketingowych do Użytkowników poprzez pocztę elektroniczną, tradycyjną;
 • zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami prowadzonej działalności;
 • zapewnienia funkcjonalności w naszej witrynie internetowej, dzięki czemu może być maksymalnie przyjazna użytkownikowi.
 • prawidłowego wykonywania umów zawartych w ramach prowadzonej działalności.

Co oznacza, że dane te są potrzebne w szczególności do:

 • zarejestrowania się w Serwisie lub witrynie, podania danych e-mail do kontaktu;
 • zawarcia umowy;
 • dokonania rozliczeń;
 • wykonywania umowy
 • korzystania przez Użytkownika z wszelkich uprawnień związanych z zawartymi umowami i przekazanymi danymi osobowymi
 • Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji o zakresie naszych usług wówczas przetwarzamy twoje dane w celu przesyłania ci własnych informacji handlowych dotyczących na przykład aktualnych ofert pracy, informacji dotyczących pracodawców.

Przykładamy dużą wagę do maksymalnie przejrzystego informowania o sposobie przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Więcej szczegółowych informacji na temat powodów przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajduje się na końcu niniejszej polityki. Tam opisujemy szczegółowo, dlaczego przetwarzamy dane osobowe Użytkowników, które dane przetwarzamy oraz jak długo je przetwarzamy. Informujemy również, zgodnie z którymi przepisami prawa możemy przetwarzać dane osobowe Użytkowników: jest to rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej zwane RODO).

W jaki sposób chronimy dane osobowe Użytkowników?

W celu ochrony danych osobowych Użytkowników wspólnie z naszymi partnerami wprowadziliśmy szereg organizacyjnych oraz technicznych środków bezpieczeństwa. Prowadzimy działalność zgodnie z postanowieniami unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Dysponujemy wieloma systemami informatycznymi oraz funkcjami, które pomagają nam chronić dane osobowe Użytkowników przed bezprawnym oraz nieupoważnionym użyciem. Ponadto mamy wewnętrzne procedury, które zapewniają, że dostęp do danych osobowych mają tylko niezbędne osoby.

Czy Użytkownik musi przekazać nam swoje dane osobowe i co się stanie, jeśli tego nie zrobi?

Jeśli Użytkownik nie przekaże nam niezbędnych danych do przetworzenia, co robimy za jego zgodą, nie będziemy mogli przetwarzać jego danych w tym celu. Zgoda Użytkownika jest wymagana np. jeśli Użytkownik w dalszym ciągu chce otrzymywać newslettery, wiadomości o ofertach, pozyskiwać informacje o pracodawcach.

Będziemy zbierać dane osobowe na temat korzystania przez Państwa z Naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie, informacje o lokalizacji, dane dzienników logowania, treści ankiet i formularzy kontaktowych oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których Państwo korzystają. Wykorzystamy te dane, aby Państwa kolejna wizyta na naszej stronie internetowej była łatwiejsza i przyjemniejsza. W oparciu o lokalizację, z której Państwo korzystają ze strony internetowej, będziemy też mogli zasugerować użyteczną treść.

Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam Państwo dobrowolnie przekażą, korzystając z naszych formularzy kontaktowych (np. „Kontakt”, „Wyślij wiadomość mail”). Przekazanie Państwa danych osobowych za pośrednictwem naszych formularzy nie jest wymogiem ustawowym ani umownym; jednakże pragniemy zauważyć, że aby obsługiwać Państwa zgłoszenie musimy pozyskać minimum informacji o Użytkowniku. Inne dane lub dane osobowe, którymi się Państwo z nami dzielą w trakcie wypełniania naszych formularzy kontaktowych, są przekazywane według Państwa wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktują się Państwo z Nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do wysyłania materiałów marketingowych poprzez pocztę elektroniczną, jeśli uprzednio wyrazili Państwo na to zgodę, korzystając z właściwego formularza kontaktowego. W dowolnym czasie mogą Państwo zmienić swoją decyzję co do wysyłanej w przyszłości komunikacji marketingowej.

Możemy także przechowywać pliki cookies (ciasteczka).

Kto ma dostęp do danych osobowych Użytkownika?

HSS Work Sp. z o.o. może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z firmą, w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy o pracę to jest na przykład w celu proponowania ofert marketingowych i pracy (dotyczy to Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Wyjątek stanowi okoliczność, iż w ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, przetwarzanie przez nas dane osobowe mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. W tym przypadku odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield (więcej informacji na ten temat jest dostępne pod adresem: https://www.privacyshield.gov/).

Listę przedsiębiorstw lub instytucji, którym udostępniamy dane osobowe Użytkowników, można uzyskać, kontaktując się z nami bezpośrednio.

Czas przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe przechowujemy do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Usunięcie konta może nastąpić na Twoje żądanie ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez Ciebie ich usunięcia.

W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o wzajemnej korespondencji, których przechowywanie związane jest np. z przysługującymi Ci prawami wynikającymi z ochrony danych osobowych.

Jakie prawa ma Użytkownik w kontekście sposobu przetwarzania jego danych osobowych?

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych UE (RODO) Użytkownik ma określone prawa dotyczące sposobu przetwarzania jego danych. Poniżej opisaliśmy te prawa. Aby móc skorzystać ze swoich praw, Użytkownik powinien się z nami skontaktować (dane do kontaktu znajdują się powyżej).

Wycofanie zgody 

Jeśli przetwarzamy dane osobowe Użytkownika za jego zgodą, ma on prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie całkowicie lub częściowo. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych obowiązuje od dnia wycofania.

Prawo dostępu

Użytkownik ma prawo otrzymać potwierdzenie przetwarzania jego danych osobowych oraz dostępu do informacji na temat sposobu przetwarzania jego danych osobowych, np. celu przetwarzania oraz kategorii danych osobowych, których dotyczy przetwarzanie. Użytkownik ma także prawo otrzymać kopię swoich danych osobowych, które są przetwarzane.

Prawo do sprostowania 

Jeśli Użytkownik ma u nas konto, może w dowolnym momencie się na nim zalogować i zmienić swoje dane osobowe. Użytkownik ma także prawo do tego, aby jego dane osobowe zostały poprawione bez zbędnej zwłoki, a także do uzupełnienia niepełnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia (prawo do bycia „zapomnianym”)

Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetwarzane;
 • wycofa swoją zgodę, która warunkuje przetwarzanie jego danych i nie będzie żadnych innych podstaw prawnych uzasadniających przetwarzanie;
 • jeśli Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego danych osobowych, pod warunkiem że nie mamy uzasadnionego powodu, aby nadal je przetwarzać, który ma większą wagę prawną niż uzasadniony powód Użytkownika, aby tego nie robić w dalszym ciągu;
 • dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub
 • dane osobowe należy usunąć, aby dopełnić obowiązku prawnego, który na nas spoczywa.

Firma HSS Work Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi wykasuje dane Użytkownika na jego żądanie pod warunkiem, że nie mamy obowiązku ich zachowania zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) lub innym przepisem prawnym.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 • zakwestionuje poprawność swoich danych (jednak tylko w czasie, który zapewni nam możliwość skontrolowania tego);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik chce, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych, zamiast je wykasować;
 • Użytkownik potrzebuje danych osobowych do dochodzenia swoich roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a my już ich nie potrzebujemy lub
 • Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu, a my nie podjęliśmy decyzji w kwestii ważności interesów.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych na podstawie oceny ważności interesów – dotyczy tworzenia profili osobowych (szczegółowe informacje na temat tego, kiedy tak się dzieje, znajdują się w tabelach poniżej). Jednak prawo to nie obowiązuje, jeśli jesteśmy w stanie przedstawić przekonujące, uzasadnione prawnie powody do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności klienta lub jeśli dzieje się to w celu określenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Użytkownik ma także prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych, w tym również tworzenia profili osobowych, w takim zakresie, w jakim ma ono powiązanie z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec marketingu i/lub tworzeniu profilu osobowego, jego dane nie będą dalej przetwarzane w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem). Taką skargę składa się do organu w państwie członkowskim na terenie UE/EOG swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie. Kompetentnym organem nadzorczym w tym zakresie w Polsce jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), dane kontaktowe znajdują się na stronie www.giodo.gov.pl.

Prawo do przeniesienia danych

Użytkownik ma prawo wyciągnięcia przekazanych nam swoich danych osobowych w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla maszyny oraz przeniesienia tych danych do innego administratora danych osobowych (przeniesienie danych), gdy:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika lub umowy z nim oraz
 • przetwarzanie odbywa się automatycznie.

Użytkownik ma prawo do przeniesienia swoich danych osobowych bezpośrednio z naszego systemu do innego administratora danych osobowych, jeśli jest to technicznie możliwe.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Poprzez newslettera informujemy Cię o naszych najnowszych ofertach. Możesz w każdym czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera przesyłając wiadomość e-mail na adres: politykaprywatnosci@hsswork.pl

Cookies

Serwis używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania przez Nas Państwa danych osobowych uzyskasz pod adresem e-mail politykaprywatnosci@hsswork.pl