Gdzie ci Kandydaci, czyli po co komu firma rekrutacyjna?

21 września 2022

Martyna_blisko
Martyna Stępińska - Liderka zespołu sprzedaży
Do głównych obowiązków handlowca w HSS Work należy pozyskiwanie Klientów i projektów, które mogliby prowadzić nasi rekruterzy. Przed podniesieniem słuchawki i rozmową z Klientem, należy odpowiedzieć sobie na pytania – po co Klient miałby korzystać z naszego wsparcia i rozwiązaniem jakiego problemu jest nasza usługa? W tym tekście opowiem, jaką wartość – według naszych Klientów – mają usługi firmy rekrutacyjnej.

Rekrutacje stałe a praca tymczasowa

Rozważania nad skorzystaniem ze wsparcia firmy zewnętrznej warto rozpocząć od doprecyzowania usług, jakie może ona zaoferować. Firmy rekrutacyjne utożsamiane są często z agencjami pracy tymczasowej – skojarzenie słuszne, lecz nie zawsze odpowiadające rzeczywistości. Część firm na rynku specjalizuje się wyłącznie w rekrutowaniu pracowników tymczasowych, zatrudnianych na Umowę o Pracę Tymczasową, bądź personelu tymczasowego, zatrudnianego na podstawie Umowy Zlecenia. Taki rodzaj współpracy dotyczy najczęściej wsparcia w rekrutacji na stanowiska niższego szczebla tzw. blue collars (np. pracownik produkcji, magazynier etc.). Praca tymczasowa jest regulowana przez Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Określa ona zasady i warunki zatrudnienia oraz zakres odpowiedzialności Pracodawcy Użytkownika – czyli Klienta – i pracodawcy – czyli Agencji Pracy Tymczasowej. Według zapisów ustawy,  na podstawie pracy tymczasowej nie można na przykład zatrudniać osób do wykonywania pracy określanej jako szczególnie niebezpieczna. Rolą Agencji Pracy Tymczasowej jest nie tylko rekrutacja pracowników, lecz także koordynacja ich pracy u Klienta, rozliczanie i wypłacanie wynagrodzenia. Agencja może też wesprzeć Klienta w przeprowadzeniu badań lekarskich, szkoleniach BHB, zapewnieniu odpowiedniej odzieży roboczej etc. Współpracę można także nawiązać w ramach outsourcingu pracowniczego. Polega on na oddelegowaniu osób do wykonywania określonych czynności w firmie Klienta. Za zatrudnienie pracownika oraz wypełnianie wszystkich obowiązków z tym związanych, odpowiedzialna jest Agencja Pracy Tymczasowej. Klient nie pozostaje w żadnym stosunku prawnym z osobą wykonującą zlecone przez niego czynności. Kolejnym typem usługi jest rekrutacja stała. Realizuje się ją najczęściej poprzez wsparcie w pozyskaniu Kandydatów na stanowiska specjalistyczne, bądź kierownicze. Zadaniem firmy rekrutacyjnej jest tutaj wstępna selekcja i weryfikacja Kandydatów pod kątem ich kompetencji i doświadczenia oraz ostateczna rekomendacja najlepszych z nich. W tym przypadku to Klient, na podstawie informacji uzyskanych od rekruterów oraz spotkań z Kandydatami, wybiera osobę, którą zatrudnia w swojej organizacji. Agencja towarzyszy Klientowi do momentu podjęcia decyzji o zatrudnieniu pracownika. Przed nawiązaniem współpracy warto przeanalizować sytuację panującą w danej organizacji, by określić, który rodzaj usługi najlepiej zrealizuje potrzeby rekrutacyjne firmy. Proces sprzedaży powinien zakładać szczegółowe badanie potrzeb. Nie powinno się ono ograniczać do zdawkowych pytań o zakres obowiązków, kwalifikacje, czy wynagrodzenie dla Kandydata – choć niewątpliwie są to jedne z kluczowych informacji. W rozmowie z handlowcem warto opowiedzieć o obecnej sytuacji firmy, planach rozwoju, największych problemach w rekrutacji i dotychczasowych doświadczeniach ze współpracy z agencjami. Podczas takiej rozmowy doradca może zweryfikować jaka usługa spełni oczekiwania Klienta. Niejednokrotnie na tym etapie wstępna koncepcja współpracy ulega zmianie, co prowadzi ostatecznie do wyższej skuteczności w realizacji projektu.

Tendencje rynku pracy

Według informacji zebranych przez crido.pl, ze względu na sytuację demograficzną Polski, co roku liczba osób w wieku produkcyjnym spada o 200 – 300 tys. Więcej osób wkracza w wiek emerytalny, niż pojawia się na rynku pracy. W marcu 2022 roku odnotowano 30% wzrost liczby ofert pracy, co oznacza, że poszukiwano łącznie 681,5 tysiąca pracowników. W II połowie roku widać tendencję spadkową (w lipcu i sierpniu zanotowano spadek liczby publikowanych ogłoszeń), co jest spowodowane zakończeniem prac sezonowych oraz ogólnym zwolnieniem gospodarczym. Wciąż jednak zapotrzebowanie po stronie pracodawców jest większe, niż liczba potencjalnych pracowników. Sprawia to, że Kandydaci mają coraz wyższe oczekiwania – nie tylko finansowe, choć rosnąca inflacja i planowane podniesienie wysokości minimalnego wynagrodzenia powodują presję płacową. Dlaczego zatem warto skorzystać ze wsparcia firmy rekrutacyjnej?

Oszczędność czasu

Wyobraźmy sobie, że po zgłoszeniu przez Managerów zapotrzebowania na rekrutację pracownika, umieszczamy ogłoszenie na jednym z popularnych portali. W odpowiedzi otrzymujemy bardzo wiele CV potencjalnych Kandydatów – taka sytuacja zdarza się na przykład w obszarze sprzedaży czy obsługi Klienta. Pozornie wydaje się to sytuacją idealną – mamy z kogo wybierać. Ale czy na pewno? Klienci podczas rozmów z naszymi handlowcami wskazują, że duża liczba CV nie oznacza wcale dużej liczby Kandydatów zgodnych z oczekiwaniami. Często aplikacje nadsyłają osoby nieposiadające kluczowych kompetencji opisanych w ogłoszeniu, jak choćby znajomość języka obcego lub obsługi określonego oprogramowania. Dokładne zapoznanie się z aplikacjami zajmuje mnóstwo czasu. W przypadku pracowników działów HR, których obowiązki nie ograniczają się jedynie do prowadzenia rekrutacji, może to sprawić, że część kandydatur zostanie pominięta z braku czasu. Przy współpracy z firmą rekrutacyjną otrzymujemy short listę wyselekcjonowanych Kandydatów, co pozwala szybciej podjąć decyzję o zatrudnieniu pracownika. Zdecydowanie częściej jako firma rekrutacyjna podejmujemy się wsparcia w projektach, w których liczba aplikacji pozyskanych przez Klienta jest niewystarczająca do wyłonienia odpowiedniego Kandydata. Brak pracownika może powodować nadmierne obciążenie obecnego zespołu i utratę szans biznesowych, spowodowaną na przykład koniecznością zatrzymania linii produkcyjnej. W HSS Work przy pomocy metod takich jak direct search, jesteśmy w stanie dotrzeć do Kandydatów, którzy nie odpowiadają na ogłoszenia, ponieważ nie poszukują aktywnie pracy. Jeśli ich doświadczenie odpowiada profilowi określonemu przez Klienta, nawiązujemy kontakt i zachęcamy wytypowane osoby do udziału w rekrutacji. Wykorzystywane narzędzia pozwalają nam przedstawić pierwszych wyselekcjonowanych Kandydatów w 14 dni, co zdecydowanie skraca czas rekrutacji.

Źródło informacji o sytuacji na rynku

Dzięki współpracy z firmą rekrutacyjną Klienci mogą uzyskać szereg informacji o trendach i tendencjach na rynku pracy. Przed podjęciem się realizacji projektu, nasi specjaliści analizują ofertę pracy pod kątem możliwości dotarcia do Kandydatów zgodnych z profilem. Weryfikują zakres obowiązków, oczekiwane kompetencje oraz proponowaną wysokość wynagrodzenia. Niejednokrotnie jeszcze przed rozpoczęciem działań pomagamy zmodyfikować kształt oferty, tak, by była atrakcyjna dla potencjalnych pracowników, a jednocześnie odpowiadała potrzebom Klienta. W trakcie prowadzenia projektu rekruterzy pozostają w stałym kontakcie z Klientem. W cotygodniowych raportach informują o tym, jakie są oczekiwania Kandydatów, co w ofercie zachęca ich najbardziej do wzięcia udziału w procesie, a co i dlaczego oceniają negatywnie. Wielokrotnie zebrane przez specjalistów dane o oczekiwaniach finansowych, obiekcjach Kandydatów, czy ich spostrzeżeniach mogą być wykorzystane do ukształtowania lepszych, zgodnych z rynkowymi tendencjami ofert. Co ważne, informacje te zbieramy i przekazujemy, nawet jeśli projekt nie kończy się sukcesem. Klient nie ponosi wtedy żadnych kosztów współpracy, co wynika z zasady succes fee, którą stosujemy w rozliczeniu.

Doradztwo – pomoc w sprofilowaniu Kandydata

Zdarza się, że w danej organizacji Klient chce rozpocząć proces rekrutacji, ale trudno szczegółowo sprecyzować, jaki profil Kandydata byłby optymalny. Wyobraźmy sobie, że w firmie pojawia się pomysł zbudowania działu handlowego. Kogo zatem powinniśmy zrekrutować? Zacząć od specjalistów, czy osób bez doświadczenia? Może od znalezienia dyrektora handlowego, który samodzielnie zbuduje strategię i zespół? Jakie kompetencje powinna mieć ta osoba – układania procesów, rekrutacji handlowców, rozwijania sprzedaży na nowych rynkach? Jakie kluczowe cele postawimy tej osobie? Jaki powinniśmy przewidzieć budżet? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań są kluczowe, by osiągnąć założony cel – rozwinąć sprzedaż w organizacji. Jeśli dotychczas zdobywaniem Klientów i kontaktem z nimi zajmował się właściciel, prezes firmy, znalezienie odpowiedniej osoby/osób może okazać się dużym wyzwaniem. Z kolei skutkiem źle przeprowadzonej rekrutacji są: frustracja wynikająca z niezrealizowania założeń, konieczność ponownego układania strategii, a być może powtórzenia całego procesu. Specjaliści, którzy na co dzień zajmują się rekrutacją, podczas spotkań z Klientem potrafią zebrać kluczowe informacje o specyfice danej organizacji i korzystając ze swojego doświadczenia pomóc zbudować od podstaw profil Kandydata.

Wielka rotacja

Jedną z zauważalnych w ostatnim czasie tendencji polskiego rynku pracy jest zjawisko zwane „wielką rotacją”. Po pandemii, podczas której kluczowe wydawało się poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa, pracownicy coraz chętniej rozglądają się za nową posadą. Jest to również związane ze zmianą pokoleniową na rynku pracy – młodzi coraz rzadziej traktują stabilne zatrudnienie jako kluczowy atut oferty pracy. Zwiększoną rotację zgłaszają także nasi Klienci. Podczas rozmów wskazują, że zjawisko to dotychczas występowało głównie w przypadku stanowisk niższego szczebla, jednak coraz częściej zdarza się wśród specjalistów pracujących nawet wiele lat na danym stanowisku. Przyczyn może być wiele – chęć podjęcia pracy zdalnej/hybrydowej, potrzeba zmierzenia się z nowymi wyzwaniami, bardziej wymagającymi projektami, większa autonomia etc. Współpraca z firmą rekrutacyjną pomaga przygotować ofertę pracy adekwatną do oczekiwań pracowników na danym stanowisku, czy w danej branży. Pogłębiony wywiad z Klientem pozwala wskazać kierunki rozwoju dla pracownika i wyeksponować atuty oferty. Kolejnym plusem współpracy z firmą rekrutacyjną jest gwarancja. Jeśli okaże się, że Kandydat zrezygnuje ze współpracy z firmą w okresie gwarancji, ponownie prowadzony jest proces rekrutacji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Czy warto?

Obecny rynek pracy stawia przed pracodawcami wiele wyzwań – brak Kandydatów aktywnie poszukujących pracy, nieskuteczność ogłoszeń, rotacja, coraz wyższe – nie tylko finansowe – oczekiwania. Czy warto zatem skorzystać ze wsparcia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy szukać firmy rekrutacyjnej, która przed podpisaniem umowy nie tylko opisze kwiecistym językiem swoje innowacyjne i elastyczne podejście, lecz także pomoże przeanalizować potrzeby i możliwości organizacji oraz dobrać odpowiednie rozwiązanie. Martyna Stępińska – Liderka działu sprzedaży   Źródła: https://www.bankier.pl/wiadomosc/Mocny-wzrost-liczby-ofert-o-prace-Na-te-stanowiska-poszukiwano-najwiecej-osob-8316766.html https://crido.pl/blog-taxes/rynek-pracy-w-polsce-2022-szok-i-rewolucja/ https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/rekrutacja/5413212,pracownicy-i-pracodawcy-2022-trendy.html https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/2022-rokiem-wielkiej-rotacji-to-bedzie-czas-chronicznych-niedoborow-na-rynku-pracy,87230.html    

Czy artykuł był pomocny? TAK NIE

Podziel się artykułem:

Przejdź do sekcji blog, znajdziesz tam ciekawe artykuły, które dla Ciebie przygotowaliśmy